Micro Targeting การสื่อสารกับสมาชิกได้ตรงกลุ่มมากขึ้น

Micro Targeting  เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารได้หลากหลายมากขึ้น ผ่านการบรอดแคสต์ข้อความหรือการส่งคูปองโปรโมชั่น ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Personalized marketing หรือการทำการตลาดเฉพาะบุคคล ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงและตรงความสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังทําให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้าประจําได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เช่น ต้องการส่งคูปองให้กับสมาชิกที่ชอบซื้อสินค้า A, ต้องการบรอดแคสต์ข้อความเพื่อชวนสมาชิกนำพอยท์มาแลกของรางวัล และกลุ่มอื่น ๆ ให้เลือกอีกมากมาย โดยหากท่านสนใจใช้งาน สามารถดูคู่มือการใช้งานได้ดังนี้