สมาชิก (Member) : ข้อมูลสมาชิก และบัตรสมาชิก

ในหัวข้อ "สมาชิก (Member)" ประกอบไปด้วย 3 เมนู คือ ข้อมูลสมาชิก, บัตรสมาชิก และ นำเข้าข้อมูลสมาชิก สำหรับให้ธุรกิจสามารถดูรายละเอียด และบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกได้