ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร (Demographic)

ข้อมูลประชากร จะแสดงข้อมูลสถิติช่วงอายุ และเพศของสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด โดยคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซนต์ และสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ .xls ได้ ธุรกิจสามารถดูรายงานได้ดังนี้

 

1. ไปที่ เมนู รายงาน >> ข้อมูลประชากร 

2. จากนั้นทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ดังรูป เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" เพื่อดูรายงาน

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลประชากรตามช่วงเวลาที่เลือก ว่าในช่วงนั้น ๆ มีสมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นเพศชายกี่เปอร์เซนต์, เพศหญิงกี่เปอร์เซนต์ และช่วงอายุเท่าไหร่ โดยข้อมูลนี้สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปวิเคราะกห์และใช้ประโยชน์ต่อได้

หมายเหตุ : รายงานข้อมูลประชากรจะอัปเดทข้อมูลเป็นรายวันเท่านั้น