LINE Login & LINE Notify

หากธุรกิจที่ใช้งานระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้ม Pointspot อยู่ และมีการใช้งาน LINE Official Account ด้วย ท่านสามารถทำการเชื่อมระบบ Pointspot ไปยัง LINE Official Account เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาทาง LINE สามารถสมัครสมาชิก และดูของรางวัลต่าง ๆ ได้ผ่านทางริชเมนูของไลน์โดยตรง  และการแจ้งเตือนต่าง ๆ จากเดิมระบบจะส่งการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปทาง SMS แต่หากธุรกิจไหนที่มีการเชื่อมต่อ LINE Login และ LINE Notify เรียบร้อยแล้ว เมื่อสมาชิกทำการ Login ผ่าน LINE ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE Official Account อัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานของสมาชิกมากขึ้น

VDO แนะนำการใช้งาน

    

วิธีการตั้งค่าการใช้งาน LINE Login

LINE Login  คลิก
LINE Notify คลิก

 

 

 

โดยการตั้งค่าการเชื่อม LINE Login กับระบบบัตรสมาชิกสะสมแต้ม Pointspot ไปที่ LINE Official Account มีวิธีการ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน LINE Login ที่  LINE Developer Account และคัดลอกข้อมูล Liff ID จากระบบเพื่อนำไปใช้ตั้งค่าที่ PointSpot

การเปิดใช้งาน LINE Login จะต้องทำการเชื่อมต่อ LINE Official Account กับ  Pointspot จำเป็นจะต้องลงทะเบียนและเปิดใช้งานเพิ่มเติมที่ LINE Developer Account (บัญชีผู้พัฒนาของ LINE สำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจ เช่น LINE Login เป็นต้น) โดยสามารถลงทะเบียน LINE Developer Account และตั้งค่าเชื่อมต่อกับ PointSpot ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

     1.1 ทำการสร้าง LINE Login โดยเข้าสู่ระบบที่ LINE Developer Account จากนั้นคลิกที่ Console

 

          1.2 จากนั้นเลือกการ Login เพื่อเข้าใช้งาน LINE Developer Account 

 

     1.3 จากนั้นหากท่านยังไม่เคยสร้าง LINE Developer Account เลย ระบบจะให้ใส่ข้อมูลในการสร้าง ดังนี้
          - Developer name แนะนำใส่เป็นชื่อธุรกิจ
          - Your email ใส่อีเมลที่ท่านจะใช้ลงทะเบียน 
LINE Developer Account
          - จากนั้นกดยอมรับเงื่อนไข และคลิกที่ปุ่ม Create my account ดังรูป

 

     1.4 ในกรณีที่ท่านมี LINE Developer Account อยู่แล้ว ระบบจะให้ทำการสร้าง Provider  โดยคลิกที่ปุ่ม "Create" ดังรูป หรือหากท่านเคยสร้าง  Provider ไว้แล้วสามารถคลิกเข้าไปยัง Provider เพื่อใช้งานได้เช่นกัน

     1.5 จากนั้นการสร้าง Provider  ให้ท่านทำการใส่ชื่อ (แนะนำใส่ชื่อธุรกิจ) เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Create

 

     1.6 ทำการคลิกที่ "Create a LINE Login channel" ดังรูป

 

     1.7 จากนั้นที่หน้า "Create a  channel" ระบบจะแสดงข้อมูลให้ตั้งค่า ดังนี้

          - Channel type เป็นประเภทการ Create ให้เลือกเป็น LINE Login (ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ)
          - Provider เป็นชื่อ Provider ของธุรกิจที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ  (ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ)
          - Region เป็นภูมิภาคที่จะใช้งานระบบ LINE ให้เลือกเป็น Thailand

 

          - Channel Icon เป็นรูป Icon ที่จะแสดงเฉพาะฝั่ง Admin ใน LINE (ไม่บังคับใส่)
          - Channel Name คือชื่อของ Channel  ที่จะใช้งาน แนะนำใส่เป็นชื่อธุรกิจ (บังคับต้องกรอก)

 

          - Channel description คือรายละเอียดของธุรกิจที่ให้บริการ (บังคับต้องกรอก)
          - App types คือประเภทการใช้งาน App เนื่องจาก Pointspot เป็นการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ในหัวข้อนี้ให้เลือกเป็น "Web app"
          - Email address ระบบจะดึงอีเมลที่ท่านลงทะเบียนมาให้อัตโนมัติ

          - Privancy policy URL สามารถใส่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ แต่หากไม่มีตำแหน่งนี้ไม่ต้องระบุ
         - Terms of use URL สามารถใส่ลิงก์ข้อกำหนดการใช้บริการได้ แต่หากไม่มีตำแหน่งนี้ไม่ต้องระบุ


         - เรียบร้อยแล้วให้คลิกยอมรับยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และคลิกที่ปุ่ม Create ดังรูป

     1.8 เมื่อคลิก Create เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล "Channel ID" สำหรับ LINE Login เพื่อใช้สำหรับการสร้าง LINE LIFF ซึ่งจะแนะนำในหัวข้อถัดไป

 
 
 

2. เมื่อท่านทำการลงทะเบียน LINE Developers เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสร้าง LINE LIFF app เพื่อใช้สำหรับการตั้งค่าการเชื่อมต่อไปที่ Pointspot ดังนี้

     2.1 ให้คลิกที่แทบ LIFF ดังรูป

 

     2.2 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Add"

     2.3 ทำการตั้งค่าพื้นฐาน ดังนี้

          - LIFF app name แนะนำใส่ชื่อธุรกิจ
          - Size คือขนาดของการแสดงผล LINE LIFF เมื่อคลิกลิงก์จาก Rich Menu เพื่อเข้าถึง Pointspot 

ตัวอย่างการแสดงผล Size ทั้ง 3 รูปแบบ ดังรูปด้านล่าง

          - Enpoint URL คือ URL ของระบบ PointSpot ที่จะนำมาเชื่อมกับ LIFF app โดยสามารถคัดลอก Enpoint URL ได้ที่ระบบบริหารจัดการ Pointspot

          โดยไปที่ระบบบริหารจัดการ Pointspot ที่เมนู ตั้งค่า >> ไลน์ล็อกอิน และเลื่อน Tagle เปิดใช้งานดังรูป

 

         จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อระบบ Pointspot กับ ไลน์ล็อกอิน( LINE Login) ดังนี้

              หมายเลข 1 หน้าจอหลัก คือช่องที่แสดง URL ที่จะต้องทำการคัดลอกเพื่อไปเชื่อมต่อกับ ไลน์ LIFF
              หมายเลข 2 เชื่อมต่อระบบ PointSpot กับไลน์ LIFF app คือช่องที่ใช้สำหรับใส่ LIFF ID ในการเชื่อมต่อ

        โดยในหัวข้อนี้ให้ท่านทำการคัดลอด URL หน้าจอหลักดังหมายเลข 1 เพื่อไปดำเนินการต่อที่หัวข้อ Enpoint URL ใน  LINE Developer Account 


          - Scpoes คือขอบเขตที่เราจะนำข้อมูลมาใช้งาน ให้เลือกเป็น profile เพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในการสมัครสมาชิกร่วมกับ Pointspot

          - Bot link feature แนะนำให้เลือกเป็น On (Aggressive) วิธีนี้จะทำให้เมื่อผู้ใช้เปิด LIFF app นี้ครั้งแรก จะแสดงหน้าจอ consent และเมื่อกด Allow ก็จะแสดงหน้าจอ Add Friend ก่อนเสมอ 

     2.4 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Add เพื่อทำการสร้าง LIFF ID

     2.5 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง LIFF ID ให้ท่านทำการคัดลอก เพื่อนำไปเชื่อมต่อที่ระบบ PointSpot

     2.6 ทำการคัดลอก LIFF ID จากนั้นไปที่หน้าบริหารจัดการ Pointspot ที่เมนู ตั้งค่า >> ไลน์ล็อกอิน(LINE Login) และวาง LIFF ID ที่หัวข้อ เชื่อมต่อ Pointspot กับไลน์ LIFF app และกดปุ่มบันทึก ดังรูป 

     2.7 เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงข้อมูล ลิงก์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยจะต้องนำไปใช้งานควบคู่กับริชเมนูของ LINE Official Account ซึ่งจะอธิบายวิธีในหัวข้อถัดไป

          

          2.8 จากนั้นก่อนเริ่มใช้งาน ที่หน้า LINE LIFF app ให้ทำการคลิกที่ Developing เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น Publish ดังรูป

 
 

3. การนำลิงก์ของ PointSpot ไปใช้งานร่วมกับริชเมนูของ LINE Official Account

          3.1 เมื่อท่านทำการสร้าง LINE Login และ LINE LIFF ที่ LINE Developers เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ จะต้องนำลิงก์ที่ได้จากการเชื่อมต่อ (ดังรูปข้อ 2.7) ไปใช้งานควบคู่กับริชเมนูเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ โดยมีทั้งหมด 4 URL ซึ่งจะนำไปใช้งานทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางลิงก์ที่ต้องการได้ ดังนี้

               - หน้าจอหลัก เมื่อสมาชิกคลิกเข้าไปที่ URL นี้ ระบบจะแสดงผลหน้าจอหลักของธุรกิจใน PointSpot
               - หน้าจอบัตรสมาชิก เมื่อสมาชิกคลิกเข้าไปที่ URL นี้ ระบบจะแสดงผลหน้าบัตรสมาชิกที่ถืออยู่ (ข้อแนะนำ หากธุรกิจไม่ได้เปิดใช้งานเมนู "บัตรสมาชิก" URL นี้ ไม่ต้องนำไปใช้งาน)
               - หน้าจอคูปองของฉัน เมื่อสมาชิกคลิกเข้าไปที่ URL นี้ ระบบจะแสดงคูปองที่ลูกค้าเคยได้รับ หรือกดแลกรางวัลไว้แต่ยังไม่ได้นำไปใช้งานอัตโนมัติ 

               - หน้าจอรางวัล  เมื่อสมาชิกคลิกเข้าไปที่ URL นี้ ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของรางวัลต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง และสามารถกดแลกได้ทันทีหากพอยท์สะสมเพียงพอ

          3.2 เนื่องจากการใช้งานริชเมนู ที่ LINE Official Account จะต้องใช้รูปภาพประกอบกับการคลิกลิงก์ โดยรูปดังกล่าวท่านสามารถตั้งค่า และดาวน์โหลดที่ระบบ PointSpot ไปใช้งานได้ทันที ดังนี้

               ที่เมนู ตั้งค่า >> ไลน์ล็อกอิน ให้คลิกเลือก "ริชเมนู" จากนั้นระบบจะให้ท่านตั้งค่ารูปภาพที่จะนำไปใช้งาน 3 ข้อ ดังรูป
                         หมายเลข 1 ขนาดภาพ คือขนาดรูปภาพที่จะนำไปใช้งาน  สามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 ขนาด และมีขนาดละ 4 รูปภาพ ได้แก่ บัตรสมาชิก, สะสมแต้ม, คูปอง และแลกของรางวัล
                         หมายเลข 2 ภาษา คือภาษาที่แสดงในรูปภาพ สามารถเลือกได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                         หมายเลข 3 สีตัวอักษรและไอคอน คือสีข้อความที่แสดงบนไอคอนรูปภาพ สามารถเลือกได้สองโทนสีคือ เข้มและอ่อน

 

          3.3 ท่านสามารถเลือกขนาดรูปภาพได้ทั้งหมด 4  ขนาด โดยรูปภาพแต่ละแบบจะใกล้เคียงกับรูปที่สามารถใช้งานได้ที่ริชเมนูของไลน์ ดังนี้
                 3.3.1 ขนาดภาพ 800 x 809 
                 3.3.2 ขนาดภาพ 1200 x 809 
                 3.3.3 ขนาดภาพ 1200 x 1618
                 3.3.4 ขนาดภาพ 2400 x 809

 

            3.4 จากนั้นทำการเลือกภาษาของข้อความที่จะแสดงในรูปภาพได้ 2 ภาษา ดังนี้
                 3.4.1 ภาษาไทย หากท่านเลือกเป็นภาษาไทย ระบบจะแสดงข้อความในรูปภาพเป็นภาษาไทย คือ บัตรสมาชิก, สะสมแต้ม, คูปอง และแลกของรางวัล

                 3.4.2 ภาษาอังกฤษ หากท่านเลือกเป็นภาษาอังกฤษ ระบบจะแสดงข้อความในรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ คือ Member Card, Points, Coupons และ 
Redeem

          3.5 เลือกสีตัวอักษรและไอคอน ของข้อความที่จะแสดงในรูปภาพได้ 2 โทนสี ดังนี้
                3.5.1 สีเข้ม ระบบจะแสดงข้อความเป็นโทนสีเข้ม 
                3.5.2  สีอ่อน ระบบจะแสดงข้อความเป็นโทนสีขาว

 

           3.6 ทำการตั้งค่ารูปภาพขนาดที่ต้องการ, เลือกภาษา และโทนสีข้อความที่จะแสดงในริชเมนู เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อนำไปใช้งาน

          3.7 จากนั้นทำการสร้างริชเมนู โดยเข้าสู่ระบบ LINE Official Account Manager ไปที่เมนู หน้าหลัก >> การจัดการห้องแชท >> ริชเมนู จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สร้างใหม่"

          3.8 จากนั้นทำการตั้งชื่อ และช่วงที่แสดงริชเมนู

          3.9 ทำการคลิก "เลือกเทมเพลต" ที่จะใช้แสดงริชเมนู

          3.10 สามารถเลือกเทมเพลตตามต้องการ ตามที่ท่านดีไซต์การใช้ริชเมนูไว้ ตามตัวอย่างข้อเลือกเป็นแบบ 3 คอลัมน์ ดังรูป เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือก

             3.11 จากนั้นคลิกที่ "สร้างรูป" เพื่อทำการอัปโหลดรูปริชเมนู

          3.12 ทำการอัปโหลดรูปที่เตรียมไว้ให้ จากนั้นสามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมโดยใช้เครืองมือได้ เช่น ใส่สีหรือรูปพื้นหลังให้เหมาะกับธุรกิจมากขึ้น 

             เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ใช้ และยืนยันอีกครั้ง ดังรูป

          3.13 จากนั้นทำการตั้งค่า แอ็กชัน ฝั่งขวามือ ดังนี้
               - ประเภท ให้เลือกเป็น "ลิงก์" โดยทำการคัดลอกลิงก์มาจากระบบบริการจัดการ Pointspot ที่เมนู ตั้งค่า >> ไลน์ล็อกอิน ดังรูป 3.1

               - วางลิงก์ที่คัดลอกมา จากนั้นที่ ป้ายแอ็กชัน แนะนำใส่เป็นคำอธิบายลิงก์ เช่น สมัครสมาชิกสะสมแต้ม

          3.14 ทำการตั้งค่าแอ็กชัน ให้ครบตามจำนวนคอลัมน์ที่ท่านกำหนดไว้ เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก 

               3.15 เพียงเท่านี้การตั้งค่าการเชื่อม  LINE Official Account กับระบบ PointSpot ก็เรียบร้อยแล้ว 

 

เมื่อมีสมาชิกสมัครเข้ามาผ่าน LINE Login ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนู สมาชิก >> ข้อมูลสมาชิก โดยจะมีไอคอน LINE กำกับที่ตำแหน่งโปรไฟล์ของสมาชิก ดังรูป

การใช้งานสำหรับสมาชิก

เมื่อไปที่ LINE Official Account สมาชิกจะมองเห็นข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

                   - เมื่อเข้าไปยัง LINE Official Account ของธุรกิจ จะแสดงผลข้อมูลริชเมนูที่ทำการตั้งค่าไว้ ดังรูป

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกที่ปุ่ม สะสมแต้ม (กรณีที่เป็นสมาชิกใหม่  และไม่เคยลงทะเบียนสะสมแต้ม) ดังรูป


ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกที่ปุ่ม สะสมแต้ม (กรณีที่เป็นสมาชิก และเคย Login ไว้แล้ว) ดังรูป

 

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกที่ปุ่ม บัตรสมาชิก

  

ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อคลิกที่ปุ่ม คูปอง
  

 

 การตั้งค่า LINE Notify (Messaging API)

หลังจากที่ทำการตั้งการเชื่อมต่อ LINE Login แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่า LINE Notify เพิ่มเติม โดยการตั้งค่านี้จะเป็นการแจ้งเตือนข้อความต่าง ๆ จากระบบ Pointspot ได้แก่ การส่งพอยท์, การดึงพอยท์, การส่งคูปองต่าง ๆ, การส่งบัตรกำนัล , การออกบัตรสมาชิก รวมถึงการบรอดแคสต์ข้อความ ผ่านทาง LINE Official Account  

ซึ่งจากเดิมระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปทาง SMS แต่หากธุรกิจไหนที่มีการเชื่อมต่อ LINE Login และสมาชิกทำการ Login ผ่าน LINE เรียบร้อยแล้ว เมื่อทำการตั้งค่า LINE Notify ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE Official Account อัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ LINE Official Account Manager จากนั้นไปที่เมนู "ตั้งค่า"  >> "Messaging API" และคลิก "ใช้ Messaging API" ดังรูป 

2. จากนั้นให้ท่านทำการเลือกโพรไวเดอร์ โดยต้องเลือกโพรไวเดอร์ที่สร้างไว้ในหัวข้อการตั้งค่า LINE Login เท่านั้น ห้ามทำการสร้างโพรไวเดอร์ใหม่ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม "ยอมรับ"

3. จากนั้นสามารถใส่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการใช้บริการเพิ่มเติมได้ แต่หากไม่มีสามารถไม่ระบุได้ จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ตกลง"

4. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันอีกครั้ง

5. จากนั้นตั้งค่าเพิ่มเติมที่ LINE Developer Account โดยคลิกลิงก์ LINE Developer ในหน้าตั้งค่า Messaging API ดังรูป 

6. จากนั้นคลิกที่ Console

7. จากนั้นระบบจะแสดง Account Providers ที่เคยสร้างไว้ ให้คลิกไปที่ Provider จากนั้นจะแสดง Channel ที่ทำการสร้างไว้ 2 Channel โดยให้คลิกเข้าไปยัง Channel ที่เป็น "Messaging API" ดังรูป

8. ให้คลิกที่หัวข้อ "Messaging API

9. จากนั้นไปที่หัวข้อ "Channel access token" และคลิก "Issue" ดังรูป

10. ระบบจะสร้าง Channel access token ดังรูป ให้คัดลอกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ตั้งค่าที่ระบบ Pointspot

11. เมื่อคัดลอก  "Channel access token" เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านไปที่หน้าบริหารจัดการ Pointspot ที่เมนู ตั้งค่า >> LINE ล็อกอิน >> เชื่อมต่อกับ LINE Messaging และคลิกเปิดใช้งาน ดังรูป

12. ที่หัวข้อ "LINE Messaging โทเคน" ให้วาง  "Channel access token" ที่คัดลอกมา เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถเริ่มใช้งาน LINE Noti เพิ่มเติมได้

13. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อท่านมีการส่งพอยท์ หรือคูปองต่าง ๆ ไปยังสมาชิกที่ Login ผ่าน LINE สมาชิกก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account ดังรูป


รูปตัวอย่างการส่งพอยท์

รูปตัวอย่างการแจ้งการรับพอยท์ผ่าน LINE

รูปตัวอย่างการแจ้งการรับคูปองผ่าน LINE

รูปตัวอย่างการแจ้งการรับบัตรสมาชิกผ่าน LINE

 

ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LINE Login & LINE Notify

1. ธุรกิจตั้งค่า LINE Login & LINE Notify เรียบร้อยแล้ว เมื่อสมาชิกทำการ Login เข้าใช้งานระบบ Pointspot ผ่าน LINE Official Account  เมื่อธุรกิจหรือร้านค้ามีการส่งพอยท์, ดึงพอยท์, ส่งคูปองต่าง ๆ, ส่งบัตรกำนัล , ออกบัตรสมาชิก รวมถึงการบรอดแคสต์ข้อความ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE ให้อัตโนมัติ

2. ข้อกำหนดของ LINE : เมื่อสมาชิกได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง LINE ข้อความที่ส่งจะถูกคิดโควต้าข้อความรายเดือนของ LINE Official Account (โดยเฉลี่ยราคาข้อความแจ้งเตือนทาง LINE จะราคาถูกกว่าการแจ้งเตือนทาง sms)

3. ผู้ที่จะสามารถดำเนินการตั้งค่า LINE developers และ LINE manager ใน LINE OA ได้ จะต้องมีสิทธิ์ระดับ Admin เท่านั้น