ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากร (Demographic)

    ข้อมูลประชากร จะแสดงข้อมูลสถิติช่วงอายุ และเพศของสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด โดยคิดค่าเฉลี่ยเป็นเปอร์เซนต์ และสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ .xls ได้